Store Location UPC

สาขา

หาดใหญ่1(ชั้น3)และหาดใหญ่2(ชั้น3)

สาขา

กาญจนบุรี(ชั้น1)เชียงราย(ชั้น1),เชียงใหม่(ชั้น3),พิษณุโลก(ชั้น2),ขอนแก่น(ชั้น1),อุดรธานี(ชั้น2),จันทบุรี(ชั้น2),สุพรรณบุรี(ชั้น1),นครศรีธรรมราช(ชั้น1)และหาดใหญ่(ชั้น2)

สาขา

โคราช(ชั้น1)

สุราษฎร์ ชั้น2)

หาดใหญ่ (สงขลา)ชั้น1

หาดใหญ่ (สงขลา)ชั้น 2

พิษณุโลก ชั้น1

พัทยา (ชลบุรี) ชั้น2